Jak rozpoznać znamiona groźne dla zdrowia?

Poja­wia­jące się naj­czę­ściej nagle, zna­miona na ciele, mogą wywo­ły­wać uczu­cie nie­po­koju związane z cho­ro­bami skóry, które obja­wiają się pod ich posta­cią. Nie każde zna­mię jest jed­nak oznaką cho­roby, a samo­dziel­nie wykonanie regularnych badań znamion, może pomóc w szybkim rozpoznaniu choroby, do czego ser­decz­nie zachę­camy. Jak roz­po­znać zna­miona groźne dla zdro­wia?

Jakie objawy towa­rzy­szą cho­ro­bom skóry, na któ­rych wystę­pują zna­miona?

Każda osoba na swo­jej skó­rze, posiada przy­naj­mniej jedno zna­mię np. w postaci pie­przyka. Zazwy­czaj wytwa­rzane przez skórę zna­miona, nie mają podłoża cho­ro­bo­wego i są natu­ral­nym obja­wem reak­cji na czyn­niki wytwa­rza­jące. Nie­po­ko­jące zna­miona, powinny być nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wane z leka­rzem, który pomoże przede wszystkim wykryć, z jakiego typu zmianą na skó­rze mamy styczność. Co powinno nie­po­koić w poja­wia­ją­cych się zna­mionach?

 • Nie­rów­no­mierny, więk­szy od pozo­sta­łych kształt zna­miona,
 • zna­miona wytwa­rzają płyn suro­wi­czy (krew, ropa),
 • szybki roz­rost zna­mie­nia,
 • nie­stan­dar­dowy kolor,
 • obrzęk w oko­li­cach zmiany,
 • swę­dze­nie,
 • nawar­stwia­nie się zmiany.

Nowo­twory skóry nie zawsze cha­rak­te­ry­zują się wystę­po­wa­niem symp­to­mów, jed­nak poja­wia­jąca się zmiana może szybko postę­po­wać, dla­tego tak ważne jest oglą­da­nie swo­ich obec­nych, jak i nowo poja­wia­ją­cych się zna­mion.

Kto jest szcze­gól­nie nara­żony?

Nowo­twory skóry, obja­wiające się zna­mionami wywo­łane są zazwy­czaj nadmier­nym oddzia­ły­wa­niem skóry na pro­mie­nie UV. Osoby korzy­sta­jące z sola­rium, czy prze­by­wa­jące znacznie długi czas na słońcu, mogą być nara­żone na poja­wie­nie się zmian o cha­rak­te­rze nowo­two­ro­wym.

Inne czyn­niki wpły­wa­jące na okre­śle­nie grupy ryzyka, któ­rych cho­roby nowotworowe skóry mogą doty­czyć to w szczególności:

 • osoby obcią­żone gene­tycz­nie nowo­two­rami skóry,
 • jasna kar­na­cja skóry, podatna na opa­rze­nia sło­neczne,
 • wystę­po­wa­nie spo­rej ilo­ści zna­mion, nie­za­leż­nie od ich typu,
 • wiek (osoby star­sze czę­ściej są nara­żone na nowo­twory skóry),
 • osła­biony układ immu­no­lo­giczny, który nie jest w sta­nie wytwa­rzać prze­ciw­ciał.

Jakie nowo­twory skóry wyróż­niamy?

Najczę­ściej spo­ty­ka­nym zło­śli­wym nowo­two­rem skóry jest czer­niak, który wytwa­rzany jest w tkan­kach skóry. Jak odróż­nić czer­niaka od pie­przyka, można prze­czy­tać tutaj. Wyróż­nia się także inne nowo­twory skóry, które mają zna­czący wpływ na zdro­wie, są nimi:

 • Rak pod­staw­no­ko­mór­kowy skóry.

Obja­wia się zazwyczaj w oko­li­cach twa­rzy, szyi i dekoltu pod posta­cią owrzo­dzeń lub guz­ków napig­men­to­wa­nych.

 • Rak kol­czy­sto­ko­mór­kowy.

Nowo­twór nie­barw­ni­kowy skóry cechuje się wystę­po­wa­nia drob­nych gru­dek o zabar­wie­niu czer­wo­nym, z ten­den­cją do nadmier­nego łusz­cze­nia i poja­wia­nia się zna­mion bro­daw­ko­wych.

Poja­wia­jący się rów­nież stan przedra­kowy, nazy­wany rogo­wa­ce­niem sło­necz­nym, także wpi­suje się w nowo­twór poja­wia­jący się w swoim wcze­snym sta­dium. Obja­wia się w szczególności po nadmier­nej eks­po­zy­cji na słońce i ma cha­rak­ter suchych, łusz­czą­cych się, sza­ro­bru­nat­nych zmian.

Wykry­cie, lecze­nie i zapo­bie­ga­nie

Wcze­śnie wykryty nowo­twór skóry daje duże roko­wa­nia do cał­ko­wi­tego wyle­cze­nia. Wykry­wa­jąc nie­bez­pieczne dla zdro­wia zmiany, trzeba stale kon­tro­lo­wać stan ist­nie­ją­cych i poja­wia­ją­cych się zna­mion. Samo­ba­da­nie obej­muje obej­rze­nie dokład­nie powierzchni swo­jego ciała oraz kon­tro­lo­wa­nie za pomocą dotyku pojawiających się zmian, wpły­wa­jących na jej natu­ralną struk­turę. Pod­czas poja­wie­nia się nie­po­ko­ją­cych obja­wów, konieczna jest wizyta u leka­rza, który dokład­nie zdia­gno­zuję stan zmiany poprzez bada­nie demo­sko­pijne.

Dal­sze lecze­nie, prze­pro­wa­dzone powinno być zawsze pod okiem doświad­czo­nego spe­cja­li­sty. Lekarz, pod­czas gdy, zmiana została już dokład­nie zba­dana i wska­zuję na funk­cję nowo­two­rowe, podej­muje odpo­wied­nie kroki, poma­ga­jące zwal­czyć zmianę cho­ro­bową. Róż­nice zasto­so­wa­nego lecze­nia, są zależne od aktu­al­nego sta­dium cho­roby i obej­mują usu­nię­cie zna­mion bądź wpro­wa­dze­nia odpo­wied­niej tera­pii nowo­two­rowej.

Szyb­kie wykry­cie nowo­tworu skóry jest klu­czowe pod­czas wdro­że­nia lecze­nia, ponieważ postę­po­wa­nie cho­roby może mieć wpływ na prze­rzuty komó­rek nowo­two­ro­wych.

Arty­kuł ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie jest pod­stawą do posta­wie­nia żad­nej dia­gnozy, wszel­kie nie­po­ko­jące zmiany powinny być kon­sul­to­wane z leka­rzem.