Czy znamiona można usunąć?

Na ludz­kiej skó­rze wystę­pują róż­no­rodne zna­miona. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność usunięcia którejś ze zmian, aby nie rozwijała się w nowotwór złośliwy. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość usu­nię­cia zna­mie­nia ze względu na pojawiający się problem estetyczny. Kiedy można usu­nąć zna­mię? Jakie są metody usu­wa­nia zmian skór­nych?

Kiedy można usu­nąć zna­mię?

O usu­nię­ciu zna­mie­nia decy­duje lekarz der­ma­to­log, który na pod­sta­wie dia­gnozy i bada­nia der­ma­to­sko­po­wego lub wideoder­ma­to­sko­po­wego okre­śla koniecz­ność usu­nię­cia zmian i zastosowanych metod. Zna­mię można usu­nąć pod­czas, gdy wyka­zuje ono cechy cha­rak­terystyczne dla zmian nowo­two­rów zło­śliwych oraz z powo­dów este­tycznych. Usu­wa­nie zmian barw­ni­ko­wych, włók­nia­ków czy kasza­ków wyko­ny­wane powinno być przez wyspe­cja­li­zo­wa­nego leka­rza chi­rurga, który w razie potrzeby zleci dal­sze bada­nia lub lecze­nie.

Metody usu­wa­nia zna­mion

Metody usu­wa­nia zna­mion, są zależne od przy­czyny zabiegu. Jeżeli zna­mię okre­śla cechy cho­ro­bowe lub zagra­ża­jące roz­wi­ja­niu się sta­nów zapal­nych, zaleca się przede wszystkim zabieg chi­rur­giczny.  Pozwala to, na dokładne zba­da­nie zmian i wyklu­cze­nie roz­wi­ja­ją­cego się nowo­tworu. Ważne, aby zabieg wyko­nywany był przez chi­rurga, a wycięta tkanka wysłana do labo­ra­to­rium na bada­nie histo­pa­to­lo­giczne. Zabieg chi­rur­gicz­nego wycię­cia jest bez­pieczny oraz wykony­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, zacho­wu­jąc pełną świa­do­mość pacjenta.

Usu­wa­nie lase­rowe zna­mion powinno być sto­so­wane tylko w przypadku wcze­śniej dokład­nie zba­da­nych zmia­n, nie­wy­ka­zu­ją­cych cech nowo­two­ro­wych. Decy­zja powinna pod­jęta być wyłącz­nie z powo­dów este­tycznych, unie­moż­li­wia­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie. Metoda polega na wypa­le­niu tkanki przez związki lasera co spra­wia, że rana szyb­ciej ulega rege­ne­ra­cji, a bli­zny są mniej widoczne.

O meto­dzie usu­wa­nia zna­mion powi­nien zade­cy­do­wać lekarz Der­ma­to­log na pod­sta­wie wcze­śniej wyko­nanych badań.

Usu­nięte zna­mię, co dalej?

Usu­nięte zna­mię jest pod­da­wane bada­niu histo­pa­to­lo­gicznemu, które polega na dia­gno­styce wycię­tej tkanki, okre­ślając zagro­że­nie zmian zło­śliwych. Na wyniki badań czeka się w zależ­no­ści od labo­ra­to­rium. Zazwy­czaj czas ten jest przy­bli­żony i trwa około 2 tygo­dni.

Lekarz w przy­padku pod­ję­cia decy­zji o lase­ro­wym usu­nię­ciu zna­mie­nia, może rów­nież zle­cić biop­sję, która polega na pobra­niu mate­riału z ist­nie­ją­cej jesz­cze zmiany do badań. Oglą­da­nie zmiany w znacz­nym przy­bli­że­niu, pod mikro­sko­pem pozwala upew­nić się, że miej­sce nie jest zmie­nione cho­ro­bowo.

Rekonwalescencja po wyko­nanym zabiegu usu­nię­cia zna­mie­nia jest różna i zależy od czynników, takich jak wiek pacjenta oraz miej­sca, w któ­rym zostało usu­nięte zna­mię.

Arty­kuł ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie jest pod­stawą do posta­wie­nia dia­gnozy. Wszel­kie decy­zje na temat usu­nię­cia zna­mion powi­nien pod­jąć lekarz der­ma­to­log.