Piegi – czym są, co je powoduje oraz jak dbać o skórę z piegami?

Piegi spo­ty­kane są naj­czę­ściej na twa­rzach osób z jasną kar­na­cja. Dla­tego też, czę­sto koja­rzone są z oso­bami rudo­wło­symi. Ciem­no­brą­zowe kropki, cho­ciaż poja­wiają się czę­ściej na twa­rzy, mogą loka­li­zo­wać się na róż­nych czę­ściach ciała. Czym są piegi? Co je powo­duje? Jak dbać o skórę z pie­gami?

Czym są piegi?

Zmiany skórne w postaci brą­zo­wych kro­pek w róż­nych odcie­niach, poja­wiające się na twa­rzy i całym ciele nazy­wane są pie­gami. Róż­nią się od pie­przy­ków, swoją struk­turą, która zazwy­czaj jest pła­ska. Piegi wystę­pują zazwyczaj w więk­szych sku­pi­skach na czę­ściach twa­rzy, takich jak nos czy policzki.

Co powo­duje piegi?

Piegi spo­wo­do­wane są pro­duk­cją mela­to­niny w skó­rze, która jest jej pig­men­tem. Podczas prze­by­wa­nia na słońcu poziom mela­to­niny w skó­rze się zwięk­sza, nad­pro­du­ku­jąc barw­nik wystę­pujący pod posta­cią pie­gów. Bar­dziej nara­żone na wystę­po­wa­nie pie­gów są osoby z jasną kar­na­cją, któ­rych wraż­liwa skóra jest podatna również na opa­rze­nia sło­neczne. Ten­den­cję do powsta­wa­nia pie­gów, można także odzie­dzi­czyć. Dla­tego też ist­nieje więk­sza szansa na poja­wie­nie się ich, gdy któ­ryś z rodzi­ców rów­nież je posiada.

Jak dbać o skórę z pie­gami

Deli­katna i wraż­liwa skóra z pie­gami jest bar­dziej podatna na wszel­kie opa­rze­nia sło­neczne, dla­tego też ważna jest jej odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja poprzez zasto­so­wa­nie kre­mów z fil­trem UV oraz uni­ka­nie znacz­nego wysta­wia­nia skóry na słońce. Piegi nie są zagro­że­niem dla naszego zdro­wia, ale czę­sto stają się nie­chcia­nym aspek­tem wizu­al­nym. Zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu nie­chcia­nych pie­gów, trzeba się liczyć z uni­ka­niem peł­nego słońca oraz odpo­wied­niej ochro­nie. Czapki z dasz­kiem, dłuż­sze rękawy i krem z wyso­kim fil­trem pozwolą zni­we­lo­wać ryzyko wystę­po­wa­nia piegów w okresie letnim.

Jeden komentarz w temacie “Piegi – czym są, co je powoduje oraz jak dbać o skórę z piegami?

Dodaj komentarz