Znamiona wrodzone “Myszki”

Myszki są zna­mionami wro­dzo­nymi, które zali­czają się do zmian barw­ni­ko­wych. Zazwy­czaj duże, ciemne plamy, pokryte mesz­kiem wło­so­wym są nie­groźne dla zdro­wia. Powinny jed­nak być sys­te­ma­tycz­nie obser­wo­wane i kon­sul­to­wane z leka­rzem der­ma­to­lo­giem.

Czym są myszki?

Myszki są wro­dzo­nym zna­mie­niem barw­ni­ko­wym o cha­rak­te­ry­stycz­nych cechach. Róż­nią się od tra­dy­cyj­nych zmian, zna­nych pod posta­cią pie­przy­ków przede wszystkim swoją wiel­ko­ścią. Cechą wspólną jest ich powsta­wa­nie wynikające z powodu nadmier­nego roz­woju komó­rek barw­ni­ko­wych. Obja­wiają się pod posta­cią roz­la­nej plamy o ciem­no­brą­zo­wym kolo­rze, przy­bie­ra­jąc nie­kiedy rów­nież postać guza. Wystę­po­wa­nie zna­mion tego typu, lokalizuje się na twarzy, dekolcie, pośladkach, jak i pozo­stałych czę­ściach ciała.

Dia­gnoza i usu­nię­cie myszki

Zazwy­czaj zna­miona barw­ni­kowe nie są groźne dla zdro­wia, jed­nak pod­czas wystę­po­wa­nia ryzyka podrażnień i zwięk­szo­nej pro­duk­cji komó­rek barw­ni­ko­wych mogą prze­kształ­cić się w nowo­twór skóry – czer­niaka. Lekarz der­ma­to­log na pod­sta­wie bada­nia, podej­muje decy­zję o usu­nię­ciu zna­mion barw­ni­ko­wych. Zabieg jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny i można go prze­pro­wa­dzić już u kil­ku­ty­go­dnio­wych dzieci. Czyn­niki sprzy­ja­jące usu­nię­ciu myszki to przede wszyst­kim loka­li­za­cja nara­żona na otar­cia i uszko­dze­nia oraz na pro­mie­nio­wa­nie sło­neczne.

Duże zna­miona, mogą wyma­gać prze­pro­wa­dze­nia kilku zabie­gów chi­rur­gicz­nych, każde z nich jest prze­pro­wa­dzane w znieczuleniu miej­sco­wym. Ważne, aby prze­strze­gać wska­zó­wek leka­rza der­ma­to­loga i badać swoje zna­miona sys­te­ma­tycznie z kon­trolą lekarską co 6–12 mie­sięcy.